Vaše príbehy so zdravotnými klaunmi

Podeľte sa o váš zážitok


Súhlasím so spracovaním mnou uvedených údajov (krstné meno, text príbehu), obrazových snímkov (najmä fotografií) a zvukovoobrazových záznamov pre potreby občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, so sídlom: Klenova 8, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30855748, registrácia: VVS/1-900/90-23651-4 a členských organizácií medzinárodnej siete Red Noses International.
Uvedené údaje a snímky budú spracované a zverejňované výlučne za účelom propagácie občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors a členských organizácií medzinárodnej siete Red Noses International v rámci EÚ (najmä, ale nielen na internetovej stránke občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, na tlačovinách, v propagačných materiáloch, sociálnych sieťach a podobne). Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors je oprávnené obrazové snímky, najmä fotografie, zvukovoobrazové záznamy a vyššie uvedené osobné údaje (krstné meno, emailová adresa) poskytnúť inej fyzickej alebo právnickej osobe za účelom zhotovenia a aktualizovania internetovej stránky, propagačných materiálov občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors a členských organizácií medzinárodnej siete Red Noses International v rámci EÚ.
Ak si neželáte v príbehu uviesť Vaše skutočné krstné meno, alebo krstné mená spomínaných osôb, je možné ich zmeniť a zachovať tak Vašu anonymitu. Prosím, v tom prípade nám túto informáciu uveďte do záveru príbehu ako vloženú poznámku.

Ak by ste nám radi zaslali viac fotografií, pošlite ich, prosím, na e-mailovú adresu info@cervenynos.sk.